iFreedomTV LIVE

Watch iFreedomTV LIVE

LIVE from Las Vegas, Nevada at 9:00 AM Pacific Time

1. การถ่ายทอดสดการประชุมสมัชชาขององค์การเสรีไทยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก RED USA

2. RED USA เรียกร้องให้องค์การเสรีไทยประกาศเป้าหมายการต่อสู้ขององค์กรให้ชัดเจนในการประชุมสมัชชาครั้งนี้ พร้อมแจกแจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมทั้งแผนการณ์เฉพาะหน้า แผนการณ์ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว

3. RED USA ให้การสนับสนุนการประชุมสมัชชาขององค์การเสรีไทยด้วยการถ่ายทอดสดการประชุมสมัชชาครั้งนี้ทั้งวันตั้งแต่ต้นจนจบผ่านทีวีออนไลน์จาก Gold Coast Hotel สถานที่จัดการประชุมในลาสเวกัส ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015

4. RED USA พร้อมให้ความร่วมมือในการต่อสู่อย่างเป็นรูปธรรมขององค์การเสรีไทยเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย

5. RED USA มุ่งหวังให้องค์การเสรีไทยเป็นองค์กรนำในการทวงคืนประเทศไทย แต่กว่าหนึ่งปีที่องค์การเสรีไทยได้รับการจัดตั้งขึ้น ยังไม่ปรากฎผลงานที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรม

本次大會現場轉播,由”紅色美國”(Red USA)提供贊助

RED-USA LEADS THE MULTITUDE OF THAI-AMERICAN PRO-DEMOCRATIC MOVEMENT FROM ALL OVER AMERICA, CANADA, JAPAN AND EUROPE.