ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພ%
1replies
9views
recent by Richard Saisomorn  ·  1 day ago at 1:49 pm


(Washington, D.C. | December 19th, 2014)

Kerry Kennedy and Santiago A. Canton, on behalf of Robert F. Kennedy Human Rights, condemn the recent restrictions imposed on civil society in Kenya, namely the Security Law (Amendment) Act, which was signed by President Uhuru Kenyatta earlier today.

The Kenyan government deregistered over 500 NGOs earlier this week, due in part to allegation
0replies
6views


Thailand is the ASEAN hub for illicit drugs with 1.3 million drug addicts, said Justice Minister General Paiboon Kumchaya.

Presiding over yesterday's launch of a project to force addicts into drug rehabilitation programme, Paiboon said the Office of the Narcotics Control Board (ONCB) and police reported that 2 per cent of the population were addicts.

He said 250,000 of them had been
0replies
4views


In response to President Obama’s signing of legislation that repudiates Egypt’s criminal charges and court convictions of U.S. citizens and permanent residents who worked for Freedom House and other non-governmental organizations in Egypt, Freedom House issued the following statement:

“Congress and the President agreed that Egypt’s charges against U.S. employees o
0replies
1views


British Embassy hosts forum to help the Lao private sector better understand the impact of the WTO and AEC trade agreements on their businesses.

The British Embassy in Vientiane this week partnered with the Foreign Trade Policy Department in the Ministry of Industry and Commerce (MOIC) to host a half-day forum to build awareness of Laos’ trade agreements under the World Trade Organ
0replies
3views
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft